menu
Onderzoek
& ontwikkeling
 

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Overname
& verandering
 

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Netwerk
& selectie
 

Bouwen aan een sterk team is de basis voor elke organisatie. Zorgvuldigheid bij het zoeken en selecteren draagt bij aan de kansen op succes en voorkomt onnodige teleurstellingen. De Boer c.s. heeft een groot netwerk met bedrijven en professionals die wij bij elkaar brengen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking tot trainingen, cursussen, workshops en ander kort onderwijs, verzorgd door De Boer c.s.

Facturatie en betalingsvoorwaarden:

De Boer c.s. zal factureren op basis van een gespecificeerde urenverantwoording en gedane delen van de training. De betalingstermijn van door De Boer c.s. ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de Opdrachtgever enkel vanwege dat verzuim
een incasso vergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief BTW.

Annuleringskosten:

Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een Opdracht aan Opdrachtnemer te annuleren. Bij annulering van een opdracht door opdrachtgever vier weken of langer voor de start van de geplande werkzaamheden, als overeengekomen in offerte, is opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen vergoeding verschuldigd. Bij annulering door Opdrachtgever binnen vier weken, doch langer dan twee weken voorde start van de geplande werkzaamheden, als overeengekomen in de offerte, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer van 50% van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte. Bij annulering door Opdrachtgever binnen twee weken voor de start van de geplande werkzaamheden is opdrachtgever vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer van 100% van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte.

Geheimhouding:

Opdrachtnemer verplicht zich, zowel gedurende als na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens, informatie en dergelijke, waarvan Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze overeenkomst kennisneemt.

Uitbesteding:

Opdrachtnemer zal de werkzaamheden zoals omschreven in de betreffende overeenkomst persoonlijk verrichten. Opdrachtnemer kan de werkzaamheden slechts uitbesteden aan derden na voorafgaande overeenstemming met opdrachtgever. Zodra een dergelijke situatie zich voordoet, dient hiervoor een aanvulling op deze overeenkomst te worden ondertekend door betrokken partijen.

Overmacht:

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtnemer heeft het recht, in het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Nietigheid:

In geval van nietigheid, ontbinding of beëindiging anderszins van (een deel van) een of meer bepalingen van de overeenkomst, blijven de overige (delen van de) bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de betreffende overeenkomst (inclusief de nietige c.q. ontbonden bepalingen) behouden blijft.

Intellectueel eigendom:

De intellectuele eigendomsrechten van alle door of voor De Boer c.s. Organisatieadviseurs ontwikkelde trainingen, materialen, handleidingen en casuïstiek berusten bij De Boer c.s. Organisatieadviseurs te Leeuwarden.

Rechtskeuze:

Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.